ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Irina Hoek Photography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
3. Irina Hoek Photography behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken, zonder voorafgaande aankondiging, ten alle tijden te wijzigen. Bij het boeken van een fotoreportage staat de afgesproken prijs vast.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.

Opdracht

1. Irina Hoek Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
2. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte betaling van meerkosten.
3. Irina Hoek Photography houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotografe of de fotoreportage onaanvaardbaar maken.
4. Irina Hoek Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij als fotografe gebruikelijk werkt. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van aanwezigen of genodigden dat er een fotografe aanwezig is.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn veertien dagen geldig en niet meer van toepassing na de vervaldatum. 

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en tijd definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. 

Locaties

Voor fotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoreportage. Irina Hoek Photography denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen drie weken, nadat de opdrachtgever de gewenste foto’s heeft doorgegeven en de betaling heeft voldaan, geleverd tenzij anders is overeengekomen. 

Irina Hoek Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Irina Hoek Photography niet geschikt zijn om te tonen. 

Irina Hoek Photography levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotografe slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Extra nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotografe en kan extra kosten met zich meebrengen. Er worden nooit RAW-foto’s geleverd of aangeboden door Irina Hoek Photography.

Het bewerken en bijsnijden van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan.

Auteursrecht foto’s 

–      Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
–      Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming en vermelding van de fotograaf.
–      Indien u een foto anders dan voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken; verkopen of overdragen aan derden, publicaties of voor commercieel gebruik of ander niet eerder overeengekomen gebruik neem dan altijd vooraf contact met Irina Hoek Photography voor vragen om schriftelijke toestemming. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Irina Hoek Photography, deze moet u op ieder verzoek van de fotografe kunnen tonen. De toestemming is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

–      Bij elk gebruik van het fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde tarieven.

Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang enige uitstaande factuur van Irina Hoek Photography nog niet voldaan.

Foto’s uit de reportage mogen door Irina Hoek Photography, na akkoord van de opdrachtgever, gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, social media, portfolio en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden.

Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hiervoor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 2 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Nadat de datum is verstreken is de bon niet meer geldig. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn alleen geldig voor de ontvanger en éénmalig geldig voor gebruik. Bonnen mogen niet gekopieerd of gedeeld worden en zijn niet inwisselbaar voor geld en niet te combineren met andere aanbiedingen. De bon wordt slechts éénmaal verstrekt. In geval van verlies vindt geen vergoeding plaats. Dit geldt ook voor het per ongelijk wissen van email.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van bonnen wordt ontzegd.

Factuur en betaling

De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren en heeft 10 werkdagen de tijd om schriftelijk te reageren als zij het hier niet mee eens zijn. De factuur en het schriftelijk verweer dienen binnen tien werkdagen in het bezit te worden gesteld van de fotograaf. Reageert de wederpartij niet na tien werkdagen dan wordt de factuur als bindend gezien en zal de wederpartij de factuur dienen te betalen.

Wijze van betalen

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen. Voor bedrijven: Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen

Irina Hoek Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen wijze.
Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Annulering opdrachtgever

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de fotoreportage om welke reden dan ook, heeft Irina Hoek Photography recht op de gehele overeengekomen vergoeding van de fotoreportage.

Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regen- of slecht weer voorspellingen Irina Hoek Photography toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door of kan door de omstandigheden niet plaats vinden dan betaalt u de kosten die Irina Hoek Photography heeft moeten maken. Weersomstandigheden zijn geen geldige reden om de fotoreportage te annuleren, enkel in overleg te wijzigen naar een nieuwe datum.

Bij het niet op komen dagen tijdens de fotoreportage wordt er een factuur opgestuurd. Deze dient binnen 5 werkdagen alsnog te worden voldaan.

Annulering en/of ziekte fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Irina Hoek Photography stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Irina Hoek Photography beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera (s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt.

Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Irina Hoek Photography te worden medegedeeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Een fotoreportage kan niet als mislukt worden beschouwd door de kleding, make-up, haar of andere uiterlijke kenmerken van alle aanwezigen tijdens de fotoreportage.
3. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.
4. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
5. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Irina Hoek Photography.

6. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

Privacy en persoonsgegevens

Irina Hoek Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Als u instemt bij het gebruik van de door de fotograaf gemaakte foto’s, dan worden de foto’s op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal gebruikt. Indien de opdrachtgever dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de opdrachtgever wordt gegoogled.

Disclaimer

Irina Hoek Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. Irina Hoek Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Irina Hoek Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Irina Hoek Photography. De aansprakelijkheid van Irina Hoek Photography is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.